Aanmelden Nieuwsbrief

Knop Renovatie 2018

FacebookAndroidApple IOS

Welkom bij de NoorderLichtgemeente in Zeist.

Wij zijn een open gemeente waar mensen, jong en oud, met elkaar ruimte scheppen.
Ruimte om God te ontmoeten. Ruimte om elkaar te ontmoeten.
Ruimte om met en door elkaar iets van God te ervaren.

De wijkkerkenraad van de Noorderlichtgemeente heeft in haar vergadering van 28 mei uitgesproken dat ze voornemens is om een kerkelijk werker te gaan benoemen voor 50%.

 

Uitgangspunten voor dit voornemen

De wijkkerkenraad heeft met het plan van aandacht in gedachten een aantal uitgangspunten geformuleerd.

 1. Er is behoefte aan meer pastorale capaciteit onder andere voor mensen die niet meer naar de kerk kunnen komen.
 2. Er is eveneens behoefte aan ondersteuning voor gemeenschapsvorming en verdieping van geloof (vorming en toerusting), onder andere ten behoeve van het jeugdwerk en de ouders van jonge kinderen. Voor zover nodig, want de kerkenraad ziet ook dat er veel kennis en kunde in de gemeente is op dit gebied. De kerkenraad geeft wel de ruimte aan het jeugdwerk om externe expertise in te huren als de leiding van het jeugdwerk dat nodig acht. De kerkenraad inventariseert regelmatig bij de leiding van het jeugdwerk of er behoeften zijn op dit terrein.
 3. In de vieringen willen we de diversiteit behouden. We willen dit realiseren door het vragen van (vaste) gastvoorgangers, die meerdere keren per jaar kunnen voorgaan. De wijkkerkenraad heeft bewust niet gekozen voor het aanstellen van een nieuwe predikant omdat dan het voorgaan in de vieringen veel tijd zou vergen (ongeveer 25% van de aanstelling), wat in mindering zou komen op het pastoraat.
 4. De commissie heeft ook gekeken naar de wens van Roel Bosch om met mensen te kunnen sparren. Roel Bosch geeft zelf aan dat hij kan sparren met anderen op academisch niveau, zowel binnen als buiten de gemeente, en dat op werkniveau ook uitstekend met een kerkelijk werker te kunnen.

Het geheel overziend komt de commissie tot het volgende voorstel.

 • De Kerkenraad besluit om een kerkelijk werker aan te stellen met een dienstverband van 50% voor een periode van 4 jaar.
 • De Kerkenraad verzoekt de taakgroep vieren een of meer vaste gastvoorgangers te vragen, met het oog op de diversiteit en de traditie in de gemeente.

Voorgestelde taken voor de kerkelijk werker:

 • Pastoraat (onder andere de Hoven).
 • Vorming en toerusting en gemeenschapsvorming.
 • Zo mogelijk voorgaan in 4 vieringen per jaar, dan wel delen van een viering verzorgen (dit vergroot de zichtbaarheid van de kerkelijk werker in de gemeente).

Vereisten van de kerkelijk werker:

 • Afgeronde hbo-opleiding en ingeschreven in het register voor kerkelijk werkers in de PKN.
 • Openheid en eigenheid.
 • Wil werken vanuit het plan van aandacht.
 • Kan creatief met de tijd omgaan.
 • Is in staat tot samenwerking.
 • Heeft affiniteit met de voorgestelde taken.

De Wijkkerkenraad van de Noorderlichtgemeente.

Kerkomroep

Luister live of later naar de vieringen vanuit de NoorderLichtkerk. Klik op het onderstaand logo.

logo-kerkomroep

NoorderLicht-geschiedenis groen