Eind september wordt via een brief (misschien ook dit jaar nog met een acceptgiro) aan de gemeenteleden een bijdrage gevraagd voor de wijkkas. Deze kas is bedoeld om een aantal informatievoorzieningen en activiteiten binnen onze wijkgemeente te bekostigen, zoals kopieerwerk (Info-gids, Zondagsbrief, mailings), de bloemengroet, koren, koffiedrinken na de dienst, gemeentezondag, ouderenmiddag, jeugdwerk, materiaal voor catechese en kinderdienst, bezoekwerk, attenties, beheer- en bestuurskosten, abonnementen, enz. Jaarlijks gaat er zo een bedrag om van afgerond € 25.000! De inkomsten bestaan voor het grootste deel uit uw bijdrage aan de 'actie wijkkas' en opbrengsten van het buffet. De financiële administratie is in handen van Johan Wemekamp, onder verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters en de wijkkerkenraad.

Bankrekeningnummer NL81 INGB 0009 3603 23 t.n.v. Wijkkas NoorderLichtgemeente Zeist.   Johan Wemekamp, tel. 06 2746 8477 / wijkkas@noorderlichtgemeente.nl